Yapısı ve Görevleri

Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcılarının görevleri mahkemenin kuruluş kanununun ikinci bölüm 23. maddesinde yer almaktadır.

(1) Başkanlığa bağlı olarak Genel Sekreterlik birimi kurulur. Genel Sekreterliğe bağlı bi­rimlerin çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir,

(2) Genel Sekreter, Başkan tarafından raportörler arasından görevlendirilir. Genel Sekreterin görevde olmaması durumunda, yerine Genel Sekreterin belirleye­ceği Genel Sekreter yardımcısı vekalet eder.

(3) Genel Sekreter, Başkanın gözetim ve denetimi altında;

       a) Başvuruların kayıt ve sevk edilmesi,

       b) Genel Kurul ve bölüm toplantılarıyla ilgili idari işlerin yürütülmesi,

       c) Kararların ve raporların otomasyonunun sağlanması ve arşivlenmesi,

       ç) Mahkemenin yazışmalarının yapılması,

       d) Mahkeme kararlarının uygulanmasının takip edilmesi ve bu konuda Genel Kurula bilgi verilmesi,

       e) Butçenin harcanması ve bu konuda Başkana bilgi verilmesi,

       f) Mahkemenin kurumsal, bilimsel, idari, mali ve teknik işlerinin yürütülmesi,

       g) Protokol işlerinin düzenlenmesi,

       ğ) Personelin sevk ve idaresinin sağlanması,

       h) Kanun, İçtüzük ve yönetmelik hükümleri çerçeve­sinde Başkan tarafından verilen diğer işlerin yapılması,

konularında görevli ve yetkilidir.

(4) Başkan tarafından raportörler arasından üç Ge­nel Sekreter yardımcısı görevlendirilir. Genel Sekreter yardımcılarının görevleri ve aralarındaki iş bölümü ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.