yazdır

Denizli’de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Özel hukuk (ticaret hukuku) alanındaki yüksek lisansını 2003 yılında, doktorasını ise 2008 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde bitirmiştir.

2001-2017 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalında önce araştırma görevlisi ve 2010 yılından itibaren yardımcı doçent doktor olarak görev yapmıştır.

Ekim 2005-Ağustos 2006 tarihleri arasında Albert Ludwigs Üniversitesinde burslu doktora değişim öğrencisi olarak bulunmuştur. 2006 ve 2008 yıllarında ikişer ay süreyle Max Planck Uluslararası Özel Hukuk Enstitüsünde burslu misafir araştırmacı olarak çalışmalar yapmış ve yine 2008 yılında Bucerius Law School Uluslararası Ticaret Hukuku Eğitim Programı’nı burslu olarak tamamlamıştır. Şubat-Mayıs 2008 tarihleri arasında Graz Üniversitesinde burslu araştırmacı olarak çalışmalarına devam etmiştir. Temmuz-Ekim 2015 tarihleri arasında Goethe Üniversitesi, Hukuk ve Ekonomi Enstitüsünde misafir akademisyen olarak bulunmuştur. Ticaret hukuku alanında kitapları ve makaleleri bulunmaktadır.

26/9/2017 tarihinde Anayasa Mahkemesi raportörü olarak görevlendirilmiştir.

Yabancı dili Almanca ve İngilizcedir.

YAYINLANMIŞ KİTAP ve MAKALELER

 • Limited Şirkette Genel Kurul Nisapları, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2015-Sayı 1, s. 65vd
 • Yeni TTK’ya Göre Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararları, Seçkin Yayınevi, Ankara 2013 (3. Baskı).
 • Limited Şirkette Oyda İmtiyazlı Paylar ve İmtiyazlı Paylar, Ankara Barosu Dergisi 2012, Sa.4, s.77 vd
 • Subsidiare solidarische Haftung der an einer Spaltung der beteiligten Gesellschaften, Recht der Internationalen Wirtschaft, 2010, s. 192 vd.
 • 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5786 Sayılı Kanun Kapsamında Öngörülen Değişiklikler, Mevzuat Dergisi 2010 Mart
 • Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hükümlerine Göre Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Alacaklının Korunması,  Doktora Tezi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları,  Ankara 2009.
 • Anonim Ortaklıklarda Bölünme, Yüksek Lisans Tezi, Turhan Kitabevi, Ankara 2004.
 • Bölünmeye Katılan Şirketlerin Müteselsil Sorumluluğunun Sınırlandırılması, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.18, Sa.2, s.231 vd.
 • Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ve Kamu Tüzel Kişilerinin Yönetim Kurulu Üyeliği, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XXIX, S.1, s.117 vd.
 • (Dr. Nusret Çetin ile birlikte) SPK ve BDDK’nın Hukuki Sorumluluğunun Sınırlandırılması Üzerine Bir İnceleme, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XXX, S.1, s. 79 vd.
 • Sözleşme Yapma Zorunluluğu Bağlamında Toptan Doğal Gaz Satış Sözleşmesi, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XV, Sa.3-4,s. 157 vd.
 • Yönetim Kurulu Karar Alma Usulleri, Oy Hakkı, Yetersayılar ve Toplantı Talep Hakkı, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XXVIII, Sa. 3, s. 155 vd.
 • İtalyan Şirketler Hukukunun ve 2003 Tarihli İtalyan Sermaye Şirketleri Hukuku Reformunun Genel Hatları, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XXIV, Sa.4, s. 403 vd.
 • Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Özel Hak Sahiplerinin Korunması, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XXIV, Sa.3, s. 180 vd