7346, 7430 ve 7439 Sayılı Kanunların Bazı Kurallarının İptali

14 Haziran 2024 Cuma

7346, 7430 ve 7439 Sayılı Kanunların Bazı Kurallarının İptali

Anayasa Mahkemesi 14/3/2024 tarihinde E.2022/21 numaralı dosyada, 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, 7430 sayılı Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu’nun ve 7439 sayılı Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu’nun bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olduklarına v…

Konkordato Sürecinde Borçlunun Bazı İşlemlerine İzin Verilmesini Alacaklıların Muvafakatine Bağlayan Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

06 Haziran 2024 Perşembe

Konkordato Sürecinde Borçlunun Bazı İşlemlerine İzin Verilmesini Alacaklıların Muvafakatine Bağlayan Kuralın Anayasa’ya…

Anayasa Mahkemesi 4/4/2024 tarihinde E.2024/10 numaralı dosyada, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 7101 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle değiştirilen 297. maddesinin 7327 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “...muvafakatini...” ibaresinin Anayasa’…

Varlık Yönetim Şirketlerinin Bazı Harçlardan Süresiz Olarak Muaf Tutulmasını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

05 Haziran 2024 Çarşamba

Varlık Yönetim Şirketlerinin Bazı Harçlardan Süresiz Olarak Muaf Tutulmasını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

Anayasa Mahkemesi 1/2/2024 tarihinde E.2023/110 numaralı dosyada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143. maddesinin 7338 sayılı Kanun’un 58. maddesi ile ibare değişiklikleri yapılan altıncı fıkrasında yer alan “...492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan,...” ibaresinin Anayasa’ya aykırı…

703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Bazı Kurallarının İptali

04 Haziran 2024 Salı

703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Bazı Kurallarının İptali

Anayasa Mahkemesi 7/12/2023 tarihinde E.2018/117 numaralı dosyada 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olduklarına ve iptallerine…

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamamasına Bağlı Olarak Boşanma Davası Açabilmeyi  Bazı Şartlara Bağlayan Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

19 Nisan 2024 Cuma

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamamasına Bağlı Olarak Boşanma Davası Açabilmeyi Bazı Şartlara Bağlayan Kuralın Anayasa’ya A…

Anayasa Mahkemesi 22/2/2024 tarihinde E.2023/116 numaralı dosyada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin dördüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

7437 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

19 Nisan 2024 Cuma

7437 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

Anayasa Mahkemesi 22/2/2024 tarihinde E.2023/78 numaralı dosyada, 7437 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değiştirilen 54. maddesinin muhtelif kurallarının ve 7437 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle 7034 …

Mecburi Hizmeti Sona Ermeden İlişiği Kesilen Tabip Subayların Kalan Yükümlülük Süresince Hekimlik Mesleğini İcra Edemeyeceklerini Öngören Kuralın İptali

18 Nisan 2024 Perşembe

Mecburi Hizmeti Sona Ermeden İlişiği Kesilen Tabip Subayların Kalan Yükümlülük Süresince Hekimlik Mesleğini İcra Edemeye…

Anayasa Mahkemesi 27/12/2023 tarihinde E.2018/95 numaralı dosyada, 7078 sayılı Kanun’un 5. Maddesiyle 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 28. maddesine eklenen üçüncü fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

7079 sayılı Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

17 Nisan 2024 Çarşamba

7079 sayılı Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

Anayasa Mahkemesi 27/12/2023 tarihinde E.2018/96 numaralı dosyada, 7079 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 97. maddesiyle 5275 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin (1) numaralı fıkrasının bi…

Suçun Niteliğinde Değişiklik Olması Hâlinde Sanığa Tanınan Hakların Müdafi Tarafından Kullanılmasını Yeterli Gören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

05 Nisan 2024 Cuma

Suçun Niteliğinde Değişiklik Olması Hâlinde Sanığa Tanınan Hakların Müdafi Tarafından Kullanılmasını Yeterli Gören Kural…

Anayasa Mahkemesi 22/2/2024 tarihinde E.2023/163 numaralı dosyada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 226. maddesinin (4) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiş…

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

03 Nisan 2024 Çarşamba

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

Anayasa Mahkemesi 18/1/2024 tarihinde E.2021/28 numaralı dosyada, 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Mahallî İdarelerin Gelirlerinin Bir Kısmının Bir Karşılığa Dayanmaksızın Merkezî İdareye Aktarılması Sonucunu Doğuracak Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

03 Nisan 2024 Çarşamba

Mahallî İdarelerin Gelirlerinin Bir Kısmının Bir Karşılığa Dayanmaksızın Merkezî İdareye Aktarılması Sonucunu Doğuracak…

Anayasa Mahkemesi 1/2/2024 tarihinde E.2023/100 numaralı dosyada, 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmes…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yetki Alanlarına İlişkin Düzenlemeler İçeren Bazı Kuralların İptali

21 Mart 2024 Perşembe

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yetki Alanlarına İlişkin Düzenlemeler İçeren Bazı Kuralların İptali

Anayasa Mahkemesi 27/12/2023 tarihinde E.2020/52 numaralı dosyada, (59) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin; 6. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararname…