Kolluk Personeli Hakkında Disiplin Soruşturması Açılmadan Disiplin Cezası Verilemeyeceğini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğuna İlişkin İtirazın Reddi

17 Mayıs 2019 Cuma

Kolluk Personeli Hakkında Disiplin Soruşturması Açılmadan Disiplin Cezası Verilemeyeceğini Öngören Kuralın Anayasa’ya Ay…

Anayasa Mahkemesi 11/4/2019 tarihinde E.2019/8 numaralı dosyada, 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…olayın araştırılmasının gerektiğine kanaat getirirse…” ib…

Tarifeye Dayanılarak Karşı Tarafa Yüklenecek Vekâlet Ücretinin Avukata Ait Olmasının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna İlişkin İtirazın Reddi

16 Mayıs 2019 Perşembe

Tarifeye Dayanılarak Karşı Tarafa Yüklenecek Vekâlet Ücretinin Avukata Ait Olmasının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna İlişkin…

Anayasa Mahkemesi 10/4/2019 tarihinde E.2017/154 numaralı dosyada, dava sonunda mahkeme kararıyla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olmasının hüküm altına alınmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna yönelik itirazın reddine karar vermiştir.

Kamulaştırılan Taşınmazın Gerçek Değerinden Belirlenmesine Engel Teşkil Eden Kuralın İptali

14 Mayıs 2019 Salı

Kamulaştırılan Taşınmazın Gerçek Değerinden Belirlenmesine Engel Teşkil Eden Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 10/4/2019 tarihinde E.2018/156 numaralı dosyada, kamulaştırılan taşınmazın bedel tespitinde uygulanacak artışın belirlenen arazi bedelinin yarısını geçemeyeceğine dair kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Sürücülerin İhlalleri Sonucu Araçların Trafikten Menedilmesi Kuralının Cezaların Şahsiliği İlkesine Aykırı Olması Nedeniyle İptal Edilmesi

19 Nisan 2019 Cuma

Sürücülerin İhlalleri Sonucu Araçların Trafikten Menedilmesi Kuralının Cezaların Şahsiliği İlkesine Aykırı Olması Nedeni…

Anayasa Mahkemesi 14/3/2019 tarihli toplantısında E.2019/1 numaralı dosyada 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67. maddesinin ikinci fıkrasındaki “Ayrıca, araç altmış gün süre ile trafikten menedilir.” cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Hastane Doğum Kayıtlarına Dayanmayan Yaş Değişikliklerinin Askerlik İşlemlerinde Dikkate Alınmamasının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna İlişkin İtirazın Reddi

09 Nisan 2019 Salı

Hastane Doğum Kayıtlarına Dayanmayan Yaş Değişikliklerinin Askerlik İşlemlerinde Dikkate Alınmamasının Anayasa’ya Aykırı…

Anayasa Mahkemesi 14/3/2019 tarihli toplantısında E.2019/3 numaralı dosyada 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 81. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna yönelik itirazın reddine karar vermiştir.

6745 Sayılı Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

05 Nisan 2019 Cuma

6745 Sayılı Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

Anayasa Mahkemesi 20/12/2018 tarihinde E.2016/181 numaralı dosyada 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun’un 12. Maddesiyle 775 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 10. Maddenin ve 33. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’a Eklenen Ek 1. Maddenin Birinci Fıkrası Haricindeki bölümünün iptaline karar vermiştir.

YSK Üyelerinin Görev Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Kuralın İptal Talebinin Reddi

26 Mart 2019 Salı

YSK Üyelerinin Görev Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Kuralın İptal Talebinin Reddi

Anayasa Mahkemesi 14/3/2019 tarihinde E.2019/14 numaralı dosyada YSK üyelerinin görev sürelerinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin kuralın iptali talebinin reddine karar vermiştir.

Haciz Yasağının, Kanunun Yürürlük Tarihinden Önceki Döneme Etkili Olacak Şekilde Uygulanmasını Öngören Kuralın İptali

14 Mart 2019 Perşembe

Haciz Yasağının, Kanunun Yürürlük Tarihinden Önceki Döneme Etkili Olacak Şekilde Uygulanmasını Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 13/2/2019 tarihli toplantısında E.2018/108 numaralı dosyada 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 12. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “...icra takipleri…” ibaresinin, maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “... on bi…

İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanmasına İlişkin Emre Uymayan veya Tedbir Kararına Aykırı Davranan Kimsenin Disiplin Hapsi ile Cezalandırılmasını Düzenleyen Kuralın İptali

20 Şubat 2019 Çarşamba

İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanmasına İlişkin Emre Uymayan veya Tedbir Kararına Aykırı Davranan Kimsenin Disiplin Haps…

Anayasa Mahkemesi 11/7/2018 tarihinde, E.2018/1 numaralı dosyada 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 398. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin iptaline, iptal hükmünün, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine …

Orman Kadastro Komisyonunca Yapılan İlanın Tebliğ Hükmünde Olduğu ve On Yıl Geçtikten Sonra Dava Açılamayacağına Dair Orman Kanunu’nun İlgili Kurallarının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna İlişkin İtirazın Reddi

20 Şubat 2019 Çarşamba

Orman Kadastro Komisyonunca Yapılan İlanın Tebliğ Hükmünde Olduğu ve On Yıl Geçtikten Sonra Dava Açılamayacağına Dair Or…

Anayasa Mahkemesi 20/12/2018 tarihli toplantısında E.2018/33 numaralı dosyada 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 11. maddesindeki bazı kuralların Anayasa’ya aykırı olduğuna yönelik itirazın reddine karar vermiştir.

İlk Defa İstinaf Mahkemesi Tarafından Verilen İki Yıla Kadar Hapis Cezalarının Temyiz Edilemeyeceğini Düzenleyen Kuralın İptali

15 Şubat 2019 Cuma

İlk Defa İstinaf Mahkemesi Tarafından Verilen İki Yıla Kadar Hapis Cezalarının Temyiz Edilemeyeceğini Düzenleyen Kuralın…

Anayasa Mahkemesi 27/12/2018 tarihinde, E.2018/71 numaralı dosyada 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 286. maddesinin 20/7/2017 tarihli ve 7035 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle değişiklik yapılan (2) numaralı fıkrasının 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 78. maddesiyle …

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun Bazı Kurallarının İptali Talebinin Reddi

23 Ocak 2019 Çarşamba

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun Bazı Kurallarının İptali Talebinin Reddi

Anayasa Mahkemesi 6/12/2018 tarihinde, E.2017/180 numaralı dosyada 19/10/2017 tarihli ve 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 22. maddesinin ikinci fıkrasına “…dış temsilciliklere…” ibaresinden sonra gel…