06 Ekim 2022 Perşembe

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarının Görülebilmesini Nisbi Karar ve İlam Harcının Ödenmesi Şart…

Anayasa Mahkemesi 8/9/2022 tarihinde E.2022/61 numaralı dosyada, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrasının 6009 sayılı Kanun’un 18. maddesiyle değiştirilen (a) bendinin birinci cümlesinin, 32. maddesinin birinci cümlesinin “davalısı harçtan muaf olan kamulaştırmasız el atma ned…

05 Ekim 2022 Çarşamba

Milletvekili Seçilme Sonrasında Verilen İkinci Tutuklama Kararı Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edi…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 7/4/2022 tarihinde, Leyla Güven (B. No: 2018/26689) başvurusunda, Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının milletvekili seçilmesi sonrasında verilen ikinci tutuklama kararı yönünden ihlal edildiğine karar vermiştir.

04 Ekim 2022 Salı

Sanığın Sorgusu Yapılmadan Davanın Yokluğunda Bitirilebileceğini Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 8/9/2022 tarihinde E.2021/118 numaralı dosyada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 193. maddesine 5353 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen (2) numaralı fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğ…

27 Eylül 2022 Salı

Mülke Ulaşamamaktan Kaynaklanan Zararın Tazmini İçin Yapılan Başvurunun Süresinde Görülmemesi Nedeniyle Etkili Başvuru H…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 28/7/2022 tarihinde, Osman Kızılcan (B. No: 2021/11655) başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkı ile bağlantılı olarak Anayasa'nın 40. maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

23 Eylül 2022 Cuma

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Karşı İtiraz Kanun Yolu Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 20/7/2022 tarihinde E.2021/121 numaralı dosyada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (12) numaralı fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürür…

22 Eylül 2022 Perşembe

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararları Nedeniyle İfade Özgürlüğü ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Ha…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 5/7/2022 tarihinde, Atilla Yazar ve diğerleri (B. No: 2016/1635) başvurusunda Anayasa’nın 26. ve 34. maddelerinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

21 Eylül 2022 Çarşamba

Yükseköğrenim Kredilerinin Birden Fazla Taksiti Ödenmediğinde Borcun Tamamının Muaccel Olmasını Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 8/9/2022 tarihinde E.2022/67 numaralı dosyada, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…tekrarında ise tamamı…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

21 Eylül 2022 Çarşamba

Normal Atama Usulüne Tabi Kişilerin Aleyhine Açık Bir Dengesizlik Oluşturan Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 8/9/2022 tarihinde E.2022/65 numaralı dosyada, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na 7103 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

20 Eylül 2022 Salı

Yükseköğretim Öğrencilerine İlişkin Disiplin Suç ve Cezaları ile Bu Kapsamdaki Yönetmelikle Düzenleme Yapma Yetkisinin İ…

Anayasa Mahkemesi 8/9/2022 tarihinde E.2022/54 numaralı dosyada, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 54. maddesinin (a) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; 65. maddesinin (a) fıkrasının (9) numaralı alt bendinde yer alan “…ile öğrencilerin…” ibaresinin, aynı alt bentte yer alan “...dis…