16 Mart 2021 Salı

Öğrencinin İntiharıyla İlgili Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 10/2/2021 tarihinde, Eyüp Toy ve Saadet Toy (B. No: 2017/34841) başvurusunda, Anayasa’nın 17. Maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

16 Mart 2021 Salı

Belirli Bir Tarih İtibarıyla Hükme Bağlanmış Dosyalarda Basit Yargılama Usulünün Uygulanamayacağını Öngören Kuralın İpt…

Anayasa Mahkemesi 14/1/2021 tarihinde E.2020/81 numaralı dosyada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun geçici 5. maddesinin (d) bendinde yer alan “...hükme bağlanmış...” ibaresinin “basit yargılama usulü” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, “...kesinleşmiş...” ibaresinin “basit yargıl…

10 Mart 2021 Çarşamba

Yabancı Uyruklu Kişinin Karakolda Kolluk Görevlisinin Silahından Çıkan Mermi İsabeti Sonucu Ölmesi Nedeniyle Yaşam Hakkı…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 13/1/2021 tarihinde, Tochukwu Gamaliah Ogu (B. No: 2018/6183) başvurusunda, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul ve maddi boyutlarının ihlal edildiğine karar vermiştir.

 

10 Mart 2021 Çarşamba

Tüzük Hükümleri Uyarınca Getirilen Dava Şartı Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 10/2/2021 tarihinde, Ahmet Önder ve Diğerleri (B. No: 2018/23929) başvurusunda; Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

10 Mart 2021 Çarşamba

Mahkeme Kararının İcra Edilmemesi Üzerine Açılan Tazminat Davasında Dava Açma Süresinin Başlangıcında İdareye Başvuru Me…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 16/12/2020 tarihinde, Abdullah Kaya ve Diğerleri (B. No: 2017/26740) başvurusunda, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

09 Mart 2021 Salı

702 Sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük…

Anayasa Mahkemesi 30/12/2020 tarihinde E.2018/115 numaralı dosyada, 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin tümünün Anayasa’nın mülga 91. maddesine aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

05 Mart 2021 Cuma

Yüksek Lisans Eğitiminin Geçersiz Sayılması Nedeniyle Eğitim Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 13/1/2021 tarihinde, Şehmus Altuğrul (B. No: 2017/38317) başvurusunda, Anayasa’nın 42. maddesinde güvence altına alınan eğitim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

04 Mart 2021 Perşembe

Gerekçeli Kararın Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Başvurucunun Savunma İçin Gerekli Zaman ve Kolaylıklara Sahip Olma Hakkını…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 28/1/2021 tarihinde, Metin Duran (B. No: 2018/33546) başvurusunda; Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki savunma için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

03 Mart 2021 Çarşamba

Taraf Sendika Üyesi Olmayan İşçilerin Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinden Yararlanmalarını Engelleyen Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 30/12/2020 tarihinde E.2020/57 numaralı dosyada, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 39. maddesinin (4) numaralı fıkrasının dördüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

03 Mart 2021 Çarşamba

Çalışan Sigortalının Yaşlılık Aylığı Talebi İçin İşten Ayrılmasını Gerektiren Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 14/1/2021 tarihinde E.2019/104 numaralı dosyada, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.